Collecten in de maanden juli en augustus 2021

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maanden.

4 juli 2021 | Hart van Homo’s
Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. Deze stichting wil deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Beleid
Hart van Homo’s wil informatie geven en steun bieden aan christen-jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.
Hart van Homo’s wil een plek bieden waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel. Ook wil de stichting laten zien dat en hoe het mogelijk is om als homo – ook zonder seksuele relatie – een goed en vervuld leven te leiden.
De stichting wil een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor hen die als christen recht willen doen aan hun eigen homo-zijn. Dit betekent concreet dat wanneer een jongere nog niet weet welke weg hij/zij wil gaan, het werk van de stichting erop gericht is steun te bieden tijdens deze zoektocht, zonder daarin een keuze af te dwingen.

Activiteiten
Om de doelstelling van de stichting en het beleid te realiseren, biedt Hart van Homo’s onder andere (e-)coaching, onderwijs, trainingen, advisering, toerusting en (het helpen opzetten van) bijbelstudiegroepen.

Voor meer informatie zie https://hartvanhomos.nl/

11 juli 2021| Diaconie plaatselijk

18 juli 2021 |  Hydepark

Steunfonds
Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen.

Voor meer informatie zie https://www.hetvakantiebureau.nl/

25 juli 2021 | Diaconie plaatselijk

1 augustus 2021| Diaconie plaatselijk

8 augustus 2021 | Vluchtelingenhulp Istanboel

Namens de kerken in Istanbul moet ik de hartelijke dank overbrengen voor de steun van de PKN Noordwijk aan het vluchtelingen project.

Het afgelopen jaar werd onze financiële bijdrage via de diaconie gebruikt voor de ondersteuning met voedselcoupons voor de meest kwetsbare families onder vluchtelingen in Istanbul. Ruim 150 families ontvingen tijdelijk voedselcoupons waarvan 48 van hen voor het eerst in contact kwamen met dit kerkelijk project. Verder bieden de kerken urgente medische hulp aan met name zwangere vrouwen, hulp bij sociale noden en onderwijs aan kinderen.

Het bestuur van het project dankt onze gemeente voor onze trouwe steun aan het project en het onder de aandacht brengen van de vluchtelingen noden.

Alle gebeden voor hun werk , speciaal in deze Corona tijd, ervaren zij als een warm geschenk.

Op dit moment is niet bekend wanneer het vluchtelingencentrum in Istanbul weer open kan, maar de noden zullen erg groot zijn. De kerken hopen zodra het werk weer hervat kan worden alle cliënten met voedselbronnen te kunnen ondersteunen om daarmee een steentje bij te dragen aan het verlichten van hun noden.

Wim Blokhuis

 15 augustus 2021 | GZB Bijbelcursus - Pakistan

Hoe ga je als christen in het islamitische Pakistan om met vervolging en lijden? Om daarbij te helpen wordt een nieuwe bijbelcursus ontwikkeld.
Christenen in Pakistan vormen een kleine kwetsbare minderheid (1,6%). Van de 210 miljoen inwoners is 96% moslim. In Pakistan is er sprake van toenemende islamisering. De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij christenen het slachtoffer waren. Bezit werd verwoest en christenen werden fysiek mishandeld, soms met de dood tot gevolg.
Dit roept bij veel christenen de vraag op hoe om te gaan met lijden en vervolging. Bij christenen in Pakistan zie je doorgaans twee reacties: het geloof opgeven óf het land verlaten. Maar beide reacties zetten de toekomst van het christendom in Pakistan op het spel. Hoe kun je in het licht van de Bijbel met situaties van lijden omgaan?
Het Open Theological Seminary (OTS) in Pakistan biedt sinds 1971 bijbelcursussen aan om lokale gelovigen in hun eigen context toe te rusten in hun geloof. Afgelopen jaar volgden 6500 studenten verspreid over heel Pakistan een cursus van OTS. In 2017 zijn twee medewerkers begonnen met het schrijven van een cursus over vervolging en lijden in de context van Pakistan. Wat is voor ons als Pakistaanse christenen een juiste respons op lijden? Wat leert het kruis van Christus ons hierin? Met deze nieuwe cursus wil men lokale christenen helpen vol te houden wanneer zij onder druk staan en hen stimuleren een moedig leven te leiden.
Voor de jeugd (11-17 jarigen) is een 10-delige cursus ontwikkeld waarin allerlei actuele thema’s aan de orde komen zoals God, de Bijbel, identiteit, familie, kerk, ethiek, het milieu, het christelijke geloof. Doel is dat deze nieuwe generatie christenen zout en licht in de overwegend islamitische samenleving zullen zijn.Men hoopt dat de nieuwe cursus ook christenen in andere landen kan helpen die in dezelfde moeilijke omstandigheden moeten leven.

Het verhaal van…

Anjum Masih uit Quetta:
“Ik ben een politieman en ik was gewend om vaak steekpenningen aan te nemen. Ik was betrokken bij veel corruptie. Maar na het volgen van de OTS-cursus over de basis van het christelijk geloof kwam ik tot de ontdekking dat ik ook in het dagelijks leven een gelovig man wil zijn. Ik neem niet langer steekpenningen aan.”

 

 

Monica Liaqat:
“De OTS-cursus heeft mijn geloof versterkt, zowel op spiritueel als theologisch vlak. Door de cursus ben ik in staat antwoorden te geven op de vragen en opmerkingen van mijn moslimburen. Eerder had ik daarvoor niet de kennis en het zelfvertrouwen. Nu kan ik met een beter begrip mijn geloof uitleven.”

Voor meer informatie zie https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project?id=436

22 augustus 2021 | Diaconie plaatselijk

29 augustus 2021 | Diaconie plaatselijk

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte  en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan. Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H. Gerritsen