In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand. 

1 december 2019 Stichting Tot Heil des Volks

Juist in deze tijd van kredietcrisis heeft deze stichting onze hulp hard nodig. Onze wijkgemeente is op meerdere fronten met- en voor hen actief.

Missie

De missie van Tot Heil des Volks is samen te vatten met de woorden: evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid.

Evangelisatie

Evangelisatie vinden we belangrijk omdat wij geloven dat God een blijde boodschap te vertellen heeft. God heeft aan deze wereld, waarin de problemen zich opstapelen, in Zijn Zoon Jezus Christus verlossing en herstel gegeven. Wij hebben dit in ons eigen leven ervaren en dat heeft ons heel diep geraakt. Daarom willen wij in ons werk aan iedereen die het horen wil, hierover vertellen.

Hulpverlening

Hulpverlening is voor ons onlosmakelijk verbonden met evangelisatie. Wij geloven dat God de wereld liefheeft en dat willen wij dan ook laten zien aan de mensen om ons heen. God houdt van mensen. En door Zijn liefde kunnen wij ook anderen liefhebben. Het doet ons pijn wanneer we zien dat mensen niet tot hun bestemming komen en totaal vastlopen door hun manier van leven. In ons eigen leven hebben wij Gods bevrijdende kracht mogen ervaren. Dat motiveert ons om ook anderen te helpen

Profetisch geluid

Profetisch geluid is ‘het spreken van Gods Woord in een wereld die dat eigenlijk niet wil horen’. Wij zien om ons heen dat velen de Bijbel willen aanpassen aan de wensen van onze tijd. Wij geloven dat het precies andersom moet. Niet het Woord moet worden aangepast aan de wereld, maar de wereld aan het Woord. Omdat wij zo geraakt zijn door wat God voor ons gedaan heeft en geloven dat Hij het beste met mensen voor heeft, willen we Hem volgen en doen wat Hij zegt.

Zie voor verdere informatie: www.totheildesvolks.nl

 

8 december 2019 Diaconie plaatselijk

 

15 december 2019 Voedselbank Bollenstreek

Bij Voedselbank werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen ons goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks hebben we veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort.
Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

22 december 2019 IZB

Missie

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie

De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. Tenslotte: de IZB is een vereniging. Ons werk kan voor een deel worden bekostigd door de contributies van de ca. 25.000 leden. Voor het overige zijn we aangewezen op giften en collecten.

Collecte 1e en 2e Kerstdag 2019

Een christelijke organisatie zorgt al ruim 10 jaar voor daklozen in een land in Centraal-Azië. Naast dagopvang krijgen zo’n 70-100 daklozen drie dagen per week een warme maaltijd, medische zorg en eventueel een knipbeurt. Om ook iets te doen voor de vele daklozen die op straat sterven is er onlangs een hospice gebouwd. In dit hospice is plaats voor vijf of zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwetsbare mensen goede zorg voor een waardig levenseinde.

 

 

Het verhaal van…
Margaret, oprichter en directeur van de organisatie

“In 2003 kwam ik aan in Centraal-Azië. Ik herinner me dat het mij in mijn eerste week erg verontrustte om daklozen uit de vuilnisbakken te zien eten. In mijn tweede week bereidde ik een maaltijd en belde ik mensen die ik kende uit om ze uit te nodigen voor de maaltijd, maar ze hadden al gegeten. Ik keek uit het raam en zag drie daklozen uit de vuilnisbakken in de tuin eten. Een vers uit Jesaja 58, die sinds mijn tienerjaren deel uitmaakt van Gods roeping aan mij, ging door mijn gedachten: ‘deel je eten met de hongerige’. Ik droeg mijn ovenschotel naar beneden en vroeg het groepje daklozen in het Engels of ze zin hadden in een stoofpotje. Zo begon mijn werk voor daklozen.”

29 december 2019 Diaconie plaatselijk

31 december (oudejaarsdag) 2019 In de Rechte Straat

"Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God" De kerkvader Augustinus (354-430)

In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus.
Dit Evangelie is de bevrijdende boodschap waardoor zondige mensen God hun Schepper opnieuw leren kennen. De Weg wordt gewezen waarlangs vrede met God en werkelijke rust voor ons hart wordt gevonden, want Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Doelstelling

IRS wil rooms-katholieke medemensen bekend maken met het Evangelie zoals dat in de Kerkhervorming of de Reformatie van de 16e eeuw werd herontdekt door Luther, Calvijn en vele anderen.

Daarbij richt IRS zich in het bijzonder op geestelijken die moeite hebben met de traditie en leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Wanneer zij vanwege gewetensnood uit de kerk willen treden, komen zij veelal in een vacuüm terecht, zowel geestelijk als maatschappelijk. IRS wil deze mensen ondersteunen, opdat zij een waardige plaats in de samenleving verwerven, en hen helpen de weg te vinden naar Jezus Christus. Want Hij is de enige en volkomen Zaligmaker voor hen die zich in geloof aan Hem toevertrouwen.

In een breder verband richt IRS zich tot alle leden van de Rooms-Katholieke Kerk. Hiertoe worden diverse informatiemiddelen gebruikt in verschillende talen: magazines, boeken, folders en digitale informatie, zoals deze internetsite.( https://www.irs.nu/)

Diaconaal werk plaatselijk en wereldwijd.
Wij willen u vragen het werk van de diaconieën financieel te blijven steunen en in uw voorbede te blijven gedenken.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Namens de diaconie,
H. Gerritsen