Collecten in de maand april 2021.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

2 april 2021 | Goede Vrijdag | Red een kind

Collecte voor bouw van drie kleuterscholen in Rwanda.
Ieder jaar sterven miljoenen jonge kinderen aan de gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste levensjaren niet goed ontwikkeld, loopt het een achterstand op die niet meer in te halen is. Samen met onder andere de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) werkt Red een Kind aan een goede start voor ieder kind.
Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling

Goed onderwijs is daarbij van cruciaal belang. Daarom richt Red een Kind samen met ouders kleuterscholen op. Daar krijgen kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het basisonderwijs. Red een Kind traint ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kun-nen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Ook leren ouders om steun te vragen bij de overheid en deze op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om onderwijs. Hiervoor worden speciale schoolcomités opgericht. De kinderen leren op hun beurt wat hun rechten zijn, en ze worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas.

Ook wordt de groei en ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten gehouden. Daarom krijgt iedere school van Red een Kind een koe. Deze koe wordt verzorgd door ouders, en met de melk wordt dagelijks een voedzame en gezonde maaltijd voor de kinderen bereid. Zo hebben zij een goede basis voor de rest van hun leven.

Drie nieuwe kleuterscholen in 2021
In 2021 wil Red een Kind samen met de Presbyteriaanse Kerk drie nieuwe kleuterscholen bouwen in de regio Rwamagana in Rwanda. Een kleuterschool bestaat uit drie klaslokalen, een kantoor voor het on-derwijzend personeel, een keuken en sanitaire voorzieningen.
Per school is een bedrag nodig van € 26.000. Helpt u mee? Voor meer informatie zie www.redeenkind.nl/kleuterscholenrwanda  

4 en 5 april 2021| Pasen | Stichting Ontmoeting

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om een persoon in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen, om grip te krijgen of te houden op zijn problemen (stabilisatie) of hem te leren zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.

Hulp verlenen: het aangaan van een relatie van waaruit de hulpverlener een persoon kan stimuleren, uitdagen, leren, trainen, adviseren, begeleiden en confronteren om hem resultaten te laten behalen die hem ten goede komen en hem vaardig(er) maken zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.

Professionele hulp is hulp die verleend wordt door een professionele beroepskracht. Deze beroepskracht bezit theoretische, empirische, procedurele, praktijk en persoonlijke kennis en kan deze omzetten in vaardigheden binnen het hulpverleningsproces.

Dak- en thuislozen
Onder dak- en thuislozen wordt verstaan“kwetsbare mensen die door een combinatie van problemen (gedwongen) de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving”.

Christelijke naastenliefde
Een gedrevenheid om vanuit de verbondenheid met Christus zich in te zetten om de naaste bij te staan tot eer van God. Ontmoeting biedt in dat kader persoonlijke hulpverlening voor lichaam, geest en ziel.

Uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt

Gaande het proces worden de meest prangende behoeften vervuld en komen er vaak andere (latent aanwezige) behoeften naar boven. Ontmoeting wil, voor zover zij daar de competentie voor heeft, professioneel aan die behoeften tegemoet komen en anders zorgt zij voor een passende doorverwijzing.

Het hulpaanbod binnen Ontmoeting wordt begrensd door de mogelijkheden en de wensen van de cliënt enerzijds en de competentie van de hulpverleners anderzijds.

Voor meer informatie zie www.ontmoeting.org  

11 april | De Hoop

De Hoop wil op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen helpen tot herstel te komen in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God.
De Hoop biedt naast goede (verzekerde) zorg, ook pastorale zorg aan de cliënten. Er zijn zelfhulpgroepen als extra steun om clean te blijven, de kinderen van verslaafde ouders worden opgevangen en de cliënten worden geholpen met passend werk in de leerwerkbedrijven.
De Hoop gelooft in een integrale aanpak, zodat de cliënten écht tot volledig herstel kunnen komen. Veel van deze zorg wordt niet vergoed, maar mogelijk gemaakt door onder andere kerken in Nederland.
Mede dankzij de steun van de kerken heeft De Hoop altijd hoop en zorg kunnen bieden aan mensen op weg naar een nieuw leven.
Wij hopen dat u naar aanleiding van deze informatie wilt nadenken over wat De Hoop en u als kerk, ook in de toekomst kunnen betekenen voor de cliënten van De Hoop.
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven.
Voor meer informatie zie https://www.dehoop.org/

18 april 2021 | Diaconie plaatselijk

25 april 2021 | IZB Licht op Zuid (Rotterdam)

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Vieringen
De vieringen nemen vanaf de start van Licht op Zuid een belangrijke plaats in. Elke zondagmiddag ontmoet de geloofsgemeenschap elkaar in een grote zaal van de Maranathakerk. Zij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wijkbewoners en de viering een plek te laten zijn waar ieder zich thuis voelt. Dit betekent dat men voor en na de viering ruim de tijd neemt voor ontmoeting en er elke week met elkaar wordt gegeten. Elke laatste zondag van de maand neemt iedereen eten mee vanuit zijn of haar cultuur, er wordt in verschillende talen gezongen en de verkondiging wordt ondersteund met beeldmateriaal. Er wordt uitgebreid de tijd genomen voor voorbede waar ieder zijn of haar punten spontaan in kan brengen. Een wijkbewoner zei: “Dit is niet mijn kerk, dit is mijn familie.” Wijkbewoners komen tot geloof, ontvangen onderwijs, worden gedoopt en opgenomen in het huisgezin van God.

Diaconaal maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten bestaan uit een naaiatelier, huiswerkbegeleiding, taallessen, kinderfeesten, maatschappelijk werk en dienstverlening.
Het loopt storm: voor alle activiteiten zijn er wachtlijsten die men door het werven van extra vrijwilligers snel probeert op te heffen. De sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij sleutels. Een prachtige bijkomstigheid van deze activiteiten is dat er onderlinge verbinding ontstaat tussen wijkbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten of zelfs zouden vermijden. Bij al deze diaconale activiteiten doen moslims mee. Waar het bij een identiteitsgebonden activiteit een drempel voor hen is om binnen te komen, is dat bij deze activiteiten niet het geval.
Voor meer informatie zie https://lichtopzuid.nl/

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte  en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan. Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H. Gerritsen