In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand. 

1 maart 2020 GZB kerk-zijn in achterstandswijk in Nicaraqua

GZB-voorjaarscollecte: Geef jongeren in achterstandswijken een betere toekomst.
In achterstandswijken van grote steden in Nicaragua biedt de Iglesia Reformada zo’n 375 kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. Elke dag zijn ze welkom in de kerk. Ze krijgen bijles, zingen en sporten samen, maar wat misschien wel het belangrijkste is: ze krijgen aandacht en liefde. Bovendien krijgen de meest arme kinderen ook nog eens een maaltijd. Kosten voor de naschoolse opvang is € 20 per maand per kind.
Als arme kerk in een arme wijk is de Iglesia Reformada niet in staat om dat zelf te financieren. Hulp vanuit Nederland is dan ook meer dan welkom. Helpt u mee? 
Dat kan tijdens de voorjaarscollecte of maak een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB0690 7624 45 o.v.v. ‘voorjaarscollecte’. Alvast heel hartelijk dank!
Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Nicaragua: www.gzb.nl/nicaragua.

8 maart 2020 IZB Gebedsposten

Ds. Ron van der Spoel (Amersfoort) gaat als pionier 'gebedsposten' opzetten, locaties waar christenen samenkomen om regelmatig te bidden voor hun woonomgeving. De IZB ondersteunt de pioniersplek in wording.
De ‘gebedsposten’ zijn gericht op vernieuwing van het geestelijk leven en het versterken van de missie van de kerk. ‘Daardoorheen zoeken we het welzijn van de wijk en de stad’, zegt Van der Spoel. De eerste gebedsgemeenschap is al begonnen in Amersfoort-Vathorst, waar hij als voorganger heeft gewerkt. Een tweede zal worden gecreëerd in de binnenstad van Amersfoort. De inrichting van de gebedsruimte stimuleert bezoekers om te bidden voor de buurt, de wijk of de stad, door middel van foto’s en kaarten. Er komt een ‘klaagmuur’ en een ‘dankhoek’, waar bezoekers hun uitgeschreven gebeden kunnen achterlaten.’

De verwachting is dat op termijn ook in andere plaatsen in ons land dergelijke gebedsposten worden gecreëerd. ‘De beweging is niet gericht op de vorming van een nieuwe kerk, maar op de gebedstoerusting van gemeenteleden uit lokale kerken. Daardoor is het initiatief voor hen geen concurrentie, eerder een verrijking.’

De IZB ondersteunt het initiatief. ‘We zijn tot de overtuiging gekomen dat gebed structureel een grotere plaats moet krijgen in ons missionaire werk en in de kerken met wie we samenwerken’, zegt algemeen directeur Sjaak van den Berg. ‘Concentratie op Jezus Christus zetten we graag centraal in ons werk, maar in de praktijk blijkt dat kerkenraden en gemeenteleden het lastig vinden om de stem van Christus te verstaan in de huidige tijd. De neiging is groot om maar te beginnen met activiteiten, terwijl het zaak is eerst God te zoeken in gebed.’

 

11 maart 2020 Red een kind

Zilakoma - Malawi

Samen helpen we een heel dorp in zeven jaar uit armoede!

Met de hulp van Nederlandse donateurs een speciaal project gestart in Zilakoma. Het doel: kinderen nieuwe kansen geven voor de toekomst.

Grace (5 jaar) is een van de 2.801 kinderen die we vorige jaar mochten helpen. Ze gaat nu naar de peuter- en kleuterschool. "Ik vind het heel leuk op school omdat ik de letters leer. En spelen met mijn vriendinnetjes maakt me heel blij.  Later wil ik piloot worden."

In het derde projectjaar krijgen de allerkleinsten extra aandacht, want een goede start is het allerbelangrijkst. Samen kunnen we de inwoners van Zilakoma helpen om hun toekomst blijvend te veranderen. Het zou fantastisch zijn als álle kinderen in het gebied een goede start hebben en sterk, gezond en leergierig aan de basisschool beginnen. Zij zijn de boeren, leraren en artsen van later!

https://www.redeenkind.nl/dit-doen-wij/wat/zilakoma-malawi

https://youtu.be/ITLk46enpF4

 

15 maart Collecte Noodhulp ZOA 

De collecte is bestemd voor het werk van stichting ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. 

Hongersnood en rampen

Jemen, Zuid-Soedan, Syrië... Drie voorbeelden van plekken in de wereld waar op dit moment zo’n groot tekort aan voedsel is, dat hongersnood dreigt. Hulp is nú nodig. ZOA wil daarom in actie komen door voedselpakketten uit te delen aan getroffen gezinnen.
Hevige regenval en aardbevingen in Azië. Het is niet de eerste keer dat dit voorkomt, vaak hebben gezinnen al vaker het nodige meegemaakt. Door het tekort aan een goed onderkomen, water en voedsel staan ze alweer voor een probleem. Want hoe geef je je kinderen warmte, beschutting en te eten als er niets meer is?

In al deze situaties zijn onze hulpverleners ter plaatse en staan klaar om te helpen. Met uw gift kunnen we gezinnen in nood helpen met bijvoorbeeld een goed gevuld voedselpakket, dat onder andere bloem, olie, rijst en kidneybonen bevat. Helpt u mee om zoveel mogelijk gezinnen helpen?

Onze diaconie steunt het werk van ZOA van harte. Graag bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

22 maart 2020

10 27 Omzien naar Vluchtelingen

Stichting Gave viert het weekend van 21/22 maart 2019 haar 25- jarig jubileum.  Gave kijkt dankbaar terug op de afgelopen jaren, maar ook verlangend vooruit.

Al 25 jaar maakt Gave kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.

  • Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap.
  • Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen.
  • Gave ondersteunt vluchtelingen bij het integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- en jongerenactiviteiten.

Persoonlijk verhaal ondersteuning vrijwilligers
“Haar vertrouwen is zo groot”

Ze spreken ieder een andere taal en komen uit een andere cultuur. Toch zijn ze hartsvriendinnen. Martine en Nagham zien elkaar elke week en zijn samen elke twee weken te vinden in het kledingwinkeltje van House of Joy in Luttelgeest. “Nagham draait kassa en ik zorg ervoor dat het binnen goed reilt en zeilt.”

Martine en Nagham hebben elkaar ontmoet in de kerk. “Na de kerkdienst nodigde ik haar uit om te komen koffie drinken. We hadden een leuk gesprek over van alles en nog wat. Ze vertelde me ook over haar kinderen, dat ze die achter had moeten laten. Dat raakte me zo dat ik begon te huilen. Ze bood haar excuses aan, maar ik zei dat dat niet hoefde. Ik voelde toen heel sterk dat ik er voor haar wilde zijn.”

29 maart 2020 In de Rechte Straat

"Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God" De kerkvader Augustinus (354-430)

In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus.
Dit Evangelie is de bevrijdende boodschap waardoor zondige mensen God hun Schepper opnieuw leren kennen. De Weg wordt gewezen waarlangs vrede met God en werkelijke rust voor ons hart wordt gevonden, want Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Doelstelling

IRS wil rooms-katholieke medemensen bekend maken met het Evangelie zoals dat in de Kerkhervorming of de Reformatie van de 16e eeuw werd herontdekt door Luther, Calvijn en vele anderen.

Daarbij richt IRS zich in het bijzonder op geestelijken die moeite hebben met de traditie en leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Wanneer zij vanwege gewetensnood uit de kerk willen treden, komen zij veelal in een vacuüm terecht, zowel geestelijk als maatschappelijk. IRS wil deze mensen ondersteunen, opdat zij een waardige plaats in de samenleving verwerven, en hen helpen de weg te vinden naar Jezus Christus. Want Hij is de enige en volkomen Zaligmaker voor hen die zich in geloof aan Hem toevertrouwen.

In een breder verband richt IRS zich tot alle leden van de Rooms-Katholieke Kerk. Hiertoe worden diverse informatiemiddelen gebruikt in verschillende talen: magazines, boeken, folders en digitale informatie, zoals deze internetsite. (https://www.irs.nu/)

Diaconaal werk plaatselijk en wereldwijd.
Wij willen u vragen het werk van de diaconieën financieel te blijven steunen en in uw voorbede te blijven gedenken.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Namens de diaconie,
H. Gerritsen