Collecten in de maand december 2021.

In het volgende overzicht willen we een samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

5 december 2021 Open doors

Laat je licht maar schijnen!

Ook kinderen lijden onder vervolging.
Wat betekent geloofsvervolging voor een kind? Welke gevolgen heeft het als een kind opgroeit in een vijandige omgeving? Miljoenen kinderen over de hele wereld hebben dagelijks te maken met allerlei vormen van vervolging. Open Doors wil hen en hun ouders bijstaan met praktische en geestelijke hulp, zodat ze de moeilijkheden in hun leven het hoofd kunnen bieden. Zodat ook onze kleine broertjes en zusjes in het geloof een licht kunnen zijn in een donkere wereld.

Wereldwijd krijgen kinderen zoals Rafif op jonge leeftijd al te maken met schrijnende situaties vanwege hun geloof. Dat doet iets met hun geloof en zelfvertrouwen, het roept vragen op: Houdt de Here God wel van mij? Waarom moet ik lijden als ik geloof? Is Hij dat waard?

Daarom is het zo belangrijk om er voor hen te zijn, om deze kinderen te helpen groeien in geloof. Zodat ze leren vertrouwen op hun Heiland, Die bij hen is in alles wat hen bedreigt. Die elke storm in hun leven tot stilte kan brengen. De Here God verlaat hen nooit! Wilt u bidden voor kinderen die vervolgd worden? Bid dat ze hun Heer steeds beter leren kennen en dat ze dicht bij Hem blijven in alles wat ze moeten doorstaan.

Kijk op www.opendoors.nl/licht om te zien hoe u kunt helpen.

12 december 2021 Diaconie plaatselijk

19 december 2021 Vluchtelingenhulp Istanbul

Namens de kerken in Istanbul moet ik de hartelijke dank overbrengen voor de steun van de PKN Noordwijk aan het vluchtelingen project.
Het afgelopen jaar werd onze financiële bijdrage via de diaconie gebruikt voor de ondersteuning met voedselcoupons voor de meest kwetsbare families onder vluchtelingen in Istanbul. Ruim 150 families ontvingen tijdelijk voedselcoupons waarvan 48 van hen voor het eerst in contact kwamen met dit kerkelijk project. Verder bieden de kerken urgente medische hulp aan met name zwangere vrouwen, hulp bij sociale noden en onderwijs aan kinderen.
Het bestuur van het project dankt onze gemeente voor onze trouwe steun aan het project en het onder de aandacht brengen van de vluchtelingen noden.
Alle gebeden voor hun werk , speciaal in deze Corona tijd, ervaren zij als een warm geschenk.
Op dit moment is niet bekend wanneer het vluchtelingencentrum in Istanbul weer open kan, maar de noden zullen erg groot zijn. De kerken hopen zodra het werk weer hervat kan worden alle cliënten met voedselbronnen te kunnen ondersteunen om daarmee een steentje bij te dragen aan het verlichten van hun noden.
Wim Blokhuis

 Collecte 1e en 2e Kerstdag 2021  10 27 Mozambique | Zorg voor kwetsbare mensen

Zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique

Op zaterdag 25 december a.s., Eerste Kerstdag, wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique.

Ruim één op de tien inwoners van Mozambique is besmet met het Hiv-virus. Om hier iets aan te doen is de Hervormde kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Honderden vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden ook andere mensen geholpen met medicatie, advies of voedsel.

Honderden vrijwilligers in de Tete provincie zetten zich in om voorlichting te geven, zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.

Projectcoördinator Agosthino: “We bezochten een oma van 79 jaar. Ze lijdt aan ernstige reuma en is ook blind. Ondanks dat zorgt ze voor haar twee kleinkinderen van 7 en 9 jaar, die geen ouders meer hebben. Ze vertelde dat ze al vier zonen heeft moeten begraven en nu alleen nog één dochter en één zoon heeft. Ze was ontzettend blij om ons te zien. We lazen met haar uit de Bijbel en bemoedigden haar. Met tranen in haar ogen zei ze dat ons bezoek haar ook geestelijk erg had gesterkt. Het was de eerste keer in maanden dat ze uit Gods Woord hoorde voorlezen. Ze zou het ontzettend fijn vinden als we vaker komen.”

Geef gul in de collecte of maak een kerstgift over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van

Project 10 27, onder vermelding van MZ.1.101 / MZ.1.103 - Mozambique.

Hartelijk dank!

 

31 december (oudejaarsdag) 2021 Stichting Tot Heil des Volks

Juist in deze tijd van kredietcrisis heeft deze stichting onze hulp hard nodig. Onze wijkgemeente is op meerdere fronten met- en voor hen actief.

Missie
De missie van Tot Heil des Volks is samen te vatten met de woorden: evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid.

Evangelisatie
Evangelisatie vinden we belangrijk omdat wij geloven dat God een blijde boodschap te vertellen heeft. God heeft aan deze wereld, waarin de problemen zich opstapelen, in Zijn Zoon Jezus Christus verlossing en herstel gegeven. Wij hebben dit in ons eigen leven ervaren en dat heeft ons heel diep geraakt. Daarom willen wij in ons werk aan iedereen die het horen wil, hierover vertellen.

Hulpverlening
Hulpverlening is voor ons onlosmakelijk verbonden met evangelisatie. Wij geloven dat God de wereld liefheeft en dat willen wij dan ook laten zien aan de mensen om ons heen. God houdt van mensen. En door Zijn liefde kunnen wij ook anderen liefhebben. Het doet ons pijn wanneer we zien dat mensen niet tot hun bestemming komen en totaal vastlopen door hun manier van leven. In ons eigen leven hebben wij Gods bevrijdende kracht mogen ervaren. Dat motiveert ons om ook anderen te helpen

Profetisch geluid
Profetisch geluid is ‘het spreken van Gods Woord in een wereld die dat eigenlijk niet wil horen’. Wij zien om ons heen dat velen de Bijbel willen aanpassen aan de wensen van onze tijd. Wij geloven dat het precies andersom moet. Niet het Woord moet worden aangepast aan de wereld, maar de wereld aan het Woord. Omdat wij zo geraakt zijn door wat God voor ons gedaan heeft en geloven dat Hij het beste met mensen voor heeft, willen we Hem volgen en doen wat Hij zegt.

Zie voor verdere informatie: www.totheildesvolks.nl

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte  en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan. Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H. Gerritsen