1. Naam, doelstelling, handelsregisternummer, fiscaalnummer en adres

De stichting Ichthus (de volledige naam is: stichting ter bevordering van de hervormd gereformeerde prediking  te Noordwijk Ichthus) heeft als doel om mee te werken aan de instandhouding  van de gereformeerde prediking binnen de Protestantse gemeente te Noordwijk. Ze wil dat doel bereiken door zich in te zetten voor het in stand houden van een predikantsplaats in de wijkgemeente Ichthus van de Protestantse gemeente Noordwijk en de vervulling van die predikantsplaats door een predikant van gereformeerde signatuur. Dit komt tot uitdrukking in het bieden van financiële ondersteuning aan het – binnen de Protestantse gemeente zelfstandig functionerende – kerkbeheer van de wijkgemeente. Daarnaast draagt de stichting zorg voor de huisvesting van de predikant van de wijkgemeente en staat het kerkbeheer van de wijkgemeente financieel bij in de zorg voor vergaderruimte voor de kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de wijkgemeente. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41166882, en heeft als fiscaal nummer 8001.02.812. Het adres van de stichting is Houtkrocht 2, 2201 PJ te Noordwijk.

2. Kort verslag van de verrichte werkzaamheden

In de periode 2012 tot en met 2015 heeft de stichting als volgt uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven doelstelling:

  1. In 2012 heeft het kerkbeheer van de wijkgemeente het kerkgebouw aan de Houtkrocht aangeschaft. De stichting heeft voor een bedrag van € 690.000 bijgedragen in de aanschaffingskosten van het kerkgebouw.
  2. De pastorie aan de Van Beelenstraat, die tot het vermogen van de stichting behoort, is om niet aan de wijkgemeente ter beschikking gesteld voor de huisvesting van haar predikant.
  3. Bij de huidige omvang (aantal leden) van de wijkgemeente zijn de inkomsten van de wijkgemeente onvoldoende om alle uitgaven te dekken. In verband hiermee is in afgelopen periode regelmatig een beroep gedaan op de stichting om het tekort van het kerkbeheer van de wijkgemeente aan te vullen.

De inkomsten van de stichting bestonden in de jaren 2012 tot en met 2015 uitsluitend uit inkomsten uit vermogen. Het vermogen van de stichting, voor zover niet belichaamd in de pastorie, is aangehouden in de vorm van een spaarrekening.  De kosten van het vermogensbeheer zijn beperkt gebleven tot de externe (bank) kosten . Aan het bestuur en administratief beheer zijn geen kosten verbonden.

3. Hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2016 tot en met 2019

Afgezien van de financiële bijdrage aan de aanschaffingskosten van het kerkgebouw, zal  de stichting in de komende jaren op dezelfde uitvoering geven aan haar doelstelling als zij in het verleden heeft gedaan. Dat betekent dat de bestedingen in de komende jaren met name betrekking zullen hebben op de bijdragen aan het kerkbeheer van de wijkgemeente. Daarnaast zal de stichting zorg blijven dragen voor de huisvesting van de predikant van de wijkgemeente.

4. Samenstelling en beloning bestuur

Het bestuur  bestaat thans uit de volgende personen: E. Plug , J. Lindhout en A. van den Bergh. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Staat van baten en lasten over de periode 2012 tot en met 2015