1. Naam,doelstelling, handelsregisternummer, fiscaalnummer en adres
 2. De stichting Ichthus (de volledige naam is: Stichting ter bevordering van de hervormd gereformeerde prediking  te Noordwijk Ichthus) heeft als doel om mee te werken aan de instandhouding van de gereformeerde prediking binnen de Protestantse gemeente te Noordwijk. De stichting wil dat doel bereiken door zich in te zetten voor het in stand houden van een predikantsplaats in de wijkgemeente Ichthus van de Protestantse gemeente Noordwijk en de vervulling van die predikantsplaats door een predikant van gereformeerde signatuur. Hieraan wordt uitvoering gegeven door het kerkbeheer van de wijkgemeente financieel te ondersteunen indien dat nodig is. Daarnaast draagt de stichting zorg voor de huisvesting van de predikant van de wijkgemeente. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41166882, en heeft als fiscaal nummer 8001.02.812. Het adres van de stichting is Houtkrocht 2, 2201 PJ te Noordwijk.

  1. Kort verslag van de verrichte werkzaamheden

  In de periode 2020 tot en met 2023 heeft de stichting uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven doelstelling door de pastorie aan de Van Beelenstraat, die tot het vermogen van de stichting behoort, om niet aan de wijkgemeente ter beschikking te stellen voor de huisvesting van haar predikant.

  De inkomsten van de stichting bestonden in de jaren 2020 tot en met 2023 uit inkomsten uit vermogen. Het vermogen van de stichting, voor zover niet belichaamd in de pastorie, is aangehouden in de vorm van een spaarrekening.  De kosten van het vermogensbeheer bestonden uitsluitend uit externe (bank) kosten. Aan het bestuur en administratief beheer waren geen kosten verbonden.

  1. Hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2024 tot en met 2027

  De stichting zal in de komende jaren op dezelfde uitvoering geven aan haar doelstelling als zij in het afgelopen jaren heeft gedaan. Dat betekent dat de stichting zorg blijft dragen voor de huisvesting van de predikant van de wijkgemeente. De bestedingen zullen daarom in de komende jaren met name betrekking hebben op het onderhoud van de pastorie. Daarnaast zal, indien nodig, een financiële bijdrage worden geleverd aan het kerkbeheer van de wijkgemeente.

  1. Samenstelling en beloning bestuur

  Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen: E. Plug (voorzitter), A. van den Bergh (secretaris) en J. Lindhout. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

  1. Staat van baten en lasten over de periode 2021 tot en met 2023