Meditatie

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4, vers 23

Pas op. Mind your steps. Achtung. Levensgevaarlijk. Roken is dodelijk. Betreden op eigen risico. Geen alcohol beneden de 18. Allemaal waarschuwingen.

De spreukendichter waarschuwt ook. Let op je hart. Bescherm het. Scherm het af voor verkeerde invloeden. Als kwade zaken in je hart een plekje krijgen, gaat het niet goed. Je hart moet worden, zuiver blijven en steeds gezuiverd worden.

Zalig zijn de reinen van hart. Dat heeft alles te maken met oprechtheid. Eerlijkheid. Open naar God. Geloof. Vernieuwd door de Geest.

Een arts luistert naar je hart. Is er een ruis? Hoort hij/zij een onrustige hartslag? Bemerkt de dokter iets wat wijst op een infarct? Of dreigt er iets ernstigs? Een hartfilmpje geeft soms meer duidelijkheid.

Het jaarthema is 'leven met lef'. Adrie Spierenburg en Lizet van Voorst hebben dit uitgebeeld in een tweeluik. Twee panelen die je moet bekijken. Je kunt er over nadenken. Een les in tweevoud.

Wat komt er op mij af en raakt mij in mijn hart? Wat maakt mijn hart onrustig, zwak en ziek? Een zwak hart presteert weinig. Een ziek hart maakt niet fit. De Heere God vraagt om een leven vanuit je hart, moedig, gelovig, liefdevol, dienend. Als mijn hart leidend en sturend is, waar kijk ik naar, waar luister ik naar, waar tast ik naar waar ga ik heen?

Een hart dat georiënteerd is op God en Zijn Christus en dat vol is van Zijn Geest geeft een gezonde kijk, een vriendelijk oog, een luisterend oor, een milde hand, een bereidwillige voet. Je leeft dan anders voor jezelf. Je leeft dan anders voor de ander. Je leeft dan anders voor de Ander, voor God.

Pas op. Mind your steps. Achtung. Levensgevaarlijk. Het beste medicijn is om achter Jezus aan te komen. Hij zegt tegen de vier discipelen (Simon en Andreas, Jacobus en Johannes): Kom achter Mij! En zij volgende Hem. Als Hij voorop gaat, beschermt Hij voor struikelen, afdwalen, terugval, ‘verachtering’. Blijf dicht bij Hem. Achter Hem. Bescherm je hart. Uit zo’n hart komt door genade een ander leven: licht, zout, geloof, liefde, hoop, blijdschap, moed, ijver… vul maar in. Het echte leven. Eeuwig zelfs.

Ds. F. van Roest