Meditatie

Deze keer een Bijbelstudie over Efeze 1. Neem er alstublieft uw Bijbel bij, dan zult u onderstaande aantekeningen en opmerkingen beter begrijpen.
Het zijn bijzonder rijke woorden, ter bemoediging van al Gods kinderen. Over de geestelijke zegeningen waarmee we gezegend zijn in de hemelse gewesten, in Christus.
Misschien maken deze woorden u, als u nog geen geloofsrelatie met de Heere Jezus hebt, wel jaloers. U zou hier ook wel deel aan willen hebben. Dat kan, jazeker. Bekeer u en stel uw vertrouwen op de Heere Jezus. Dan gelden deze rijke woorden ook voor u!

Vers 1. Paulus noemt de gelovigen in Efeze heiligen, d.w.z. afgezonderd van de wereld, toegewijd aan Christus.

Vers 2. Genade en vrede. Toegewenst aan Efeze, ook aan ons.
Deze woorden doen ons denken aan de hogepriesterlijke zegen in Numeri 6:24-26.

Vers 3. De woorden in dit vers zijn woorden vol van lofprijzing.
Wat nu volgt, is één lange zin, tot en met vers 14. In verschillende vertalingen is dit gedeelte in stukken geknipt. De positie van de gelovigen is direct verbonden met Christus. Joods gebruik: bidden is vooral danken. Lovend Gods goedheid erkennen. De aanleiding voor deze lofprijzing? Alle zegeningen waarmee God de gelovigen in Christus heeft gezegend. In Christus – in geloofsverbondenheid met Hem. In de hemelse gewesten: daar waar Christus is. Als gelovigen hebben we nu al deel aan die zegeningen gekregen die bij de hemelse heerlijkheid behoren. 

Als je goed gaat lezen, ontdek je in dit gedeelte ZEVEN zegeningen.  

Zegen I; vers 4. Uitverkoren in Christus van voor de grondlegging van de wereld. Dat was al Gods plan van voor de schepping van de wereld. Eenmaal zullen de gelovigen heilig en smetteloos voor God staan. In het Oude Testament gold dit voor Israël. Sinds de komst van de Heere Jezus voor gelovigen uit alle volken, Jood en niet-Jood. In geloofsverbondenheid met Christus mag je weten  uitverkoren te zijn.
…in liefde… Gods liefde wordt zichtbaar in Zijn uitverkiezing.

Zegen II; vers 4/5. Voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden. Op grond van de verkiezing neemt God gelovigen, die in Christus zijn, aan als Zijn kinderen. Voorbestemd: wijst op de toekomst. 
…aangenomen… adoptie = juridische term.
De geadopteerde wordt een echt kind van God de Vader. Ontvangt de status van de adoptievader en wordt Zijn erfgenaam.
…welbehagen – wijst op Gods soevereiniteit
– wijst op Zijn liefde.

Zegen III; vers 6. Aangenomen/begenadigd in de Geliefde.
…De Geliefde = de Heere Jezus.
Gods verkiezing van de Zijnen, hun voorbestemming is ‘tot lof en heerlijkheid van Zijn genade.’ Gods genade brengt tot lofprijzing. Het is genade, 100 procent genade, geen enkele verdienste van onszelf. 

Zegen IV; vers 7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van overtredingen. 
…verlossing… bevrijd van de slavernij van de zonde, van de macht van het kwaad. Door Zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.
…vergeving van overtredingen…
…vergeving – vrijspraak van de schuld.
…overtredingen – juridische lading.
God handelt naar de rijkdom van Zijn genade.
Rijkdom = overvloed.
Vrijkomen = loskopen.
Verlossen door losgeld te betalen: Zijn lichaam, Zijn bloed.
1 Petrus 1:18 en 19.

  1. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht ben van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is.
  2. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Vers 8. …die Hij ons overvloedig geschonken heeft… Namelijk de rijkdom van Zijn genade.
…in alle wijsheid en bedachtzaamheid… Daarmee wordt bedoeld de geestelijke wijsheid en het verstand/inzicht dat de gelovigen ontvangen.

Zegen V; vers 9. Inwijding in het geheimenis van Zijn wil.
De openbaring van het geheimenis/mysterie, de verborgenheid. God openbaart dat aan de Zijnen.
…overeenkomstig Zijn welbehagen…Het is het raadsplan van God, van voor de grondlegging van de wereld.
= Het zichtbaar worden van de heerschappij van God.
Dat is veel meer dan alleen de verlossing.
Filippenzen 2:10 en 11.

  1. …opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
  2. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Vers 10. Wanneer wordt dat geheimenis werkelijkheid?
…in de bedeling van de volheid van de tijden…Als Christus komt. Dan wordt alles wat in de hemel en wat op de aarde is, in Hem bijeengebracht. Hij moet als Koning heersen.

Zegen VI; vers 11. In Hem zijn wij een erfdeel geworden, hebben wij de erfenis ontvangen. We hebben daar nu reeds deel aan. Als Christus in heerlijkheid verschijnt, zullen wij de volledige erfenis ontvangen, d.w.z. het eeuwige leven in al Zijn rijkdom en volheid. Wij die daar door Hem toe voorbestemd zijn, naar Zijn voornemen, overeenkomstig de raad van Zijn wil. Zijn wil – Hij zal ervoor zorgen dat dat werkelijkheid wordt. Ook al lijkt het er in de wereld en in ons leven misschien totaal niet op. Zie op Hem, geloof ook dit Woord van Hem, dank Hem ervoor.

Vers 12. Opnieuw een aansporing om de Heere de lof en de eer toe te brengen. Ja, dat heel ons leven tot lof van Zijn heerlijkheid zal zijn.

Romeinen 12:1 zegt het zo treffend

  1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk…

Zegen VII; vers 13. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wanneer iemand tot geloof komt, ontvangt hij/zij de Heilige Geest. Het staat er duidelijk: toen u tot geloof kwam. God drukt de Heilige Geest als een zegel op de Zijnen. Je bent Zijn eigendom, staat onder Zijn autoriteit, Zijn bescherming. Je ontvangt de kracht om Zijn opdracht uit te voeren.
…de Heilige Geest van de belofte… Het ontvangen van de Heilige Geest is de garantie voor het ontvangen van de erfenis.

Vers 14. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis…Dat is de aanbetaling, het voorschot. Het eerste deel van de erfenis is daarmee reeds ontvangen. De rest volgt. De volledige erfenis zal nog veel heerlijker zijn.
…tot de verlossing die ons ten deel viel…

Verzen 15-23. Nog een paar woorden over de laatste verzen van dit hoofdstuk. Daarom houdt Paulus niet op om voor de gemeente in Efeze te danken. Omdat hij gehoord heeft van hun geloof in de Heere Jezus. En van hun liefde voor alle heiligen. Danken wij zo de Heere voor elkaar, voor Zijn werk in en onder ons? Doen hoor, verblijd je ook in het werk van God in anderen.  

Paulus bidt nog dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, hun de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Om te leren wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis in de heiligen. en wat de allesovertreffende grootheid is van Zijn kracht aan ons die geloven.  

Lieve mensen, wat een rijkdom, wat een genade!
Hem zij de eer, de lof, de aanbidding, de glorie en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Geprezen zij Zijn Naam.