En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

(Mattheüs 28:18)

De Heere Jezus verschijnt op de veertigste dag na Zijn opstanding nog één keer aan Zijn discipelen. Het is de laatste keer, want nu neemt God de Vader Hem op. De Heere Jezus gaat zitten aan de rechterhand van Zijn Vader, om daar als Koning te heersen.
Vlak voordat dit gebeurt spreekt de Heere Jezus nog één keer tot Zijn discipelen. Hij gaat wel bij Zijn discipelen weg, maar Hij laat hen niet ongetroost en zonder bemoedigingen achter! En dit is het eerste wat Hij zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”
Een wonderlijke uitspraak! Er zijn in de wereld veel machtige mensen. Denk aan Trump of Poetin en we zouden er nog meer kunnen benoemen. Maar wie kan zeggen wat de Heere Jezus hier zegt? Alleen Hij! Hij zegt dat Hij alle macht heeft!
Alle macht, in de hemel en op de aarde. Gelooft u dat?
Dat kan weleens een probleem voor ons zijn. Misschien is er wel iemand die zegt: “Nou ja, het staat in de Bijbel en Jezus zegt het Zelf, dus ik zou het niet durven ontkennen, maar als ik eerlijk ben, dan vind ik het toch heel moeilijk om dat te geloven. Want ja, ik zie en merk er zo weinig van.”
Kijk maar naar de wereld om ons heen. Als Jezus alle macht heeft, waarom zijn er dan nog zoveel mensen die daar geen enkele rekening mee houden? Als Jezus alle macht heeft, waarom dan nogal die oorlogen en al die ellende op aarde. Als Jezus alle macht heeft, waarom dan … Vult u daar uw eigen tegenwerpingen maar in. Misschien wel bepaalde omstandigheden uit uw eigen leven waar u mee zit of waar u tegen aan loopt.
Nee, het is niet vreemd als we hiermee moeten worstelen! De Heere Jezus heeft alle macht, maar het kan weleens lijken alsof Hij machteloos is. En dan kan het ook weleens lijken alsof alles hopeloos is.

Als de Heere Jezus zegt dat Hij alle macht heeft, dan zegt Hij niet dat we dat meteen zullen zien of ervaren. Nee, het komt erop aan dat we Hem geloven! Dat we geloven dat het waar is wat Hij zegt. Dat we dat geloven omdat Hij het zegt, omdat Hij betrouwbaar is en wij Hem vertrouwen. We kunnen ervan op aan dat wat Hij zegt waar is. Zelfs al lijkt het tegendeel waar te zijn.
De apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 2 vers 8b: “Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn” We zien het nu nog niet, maar er komt een moment dat iedereen het zal zien en… zal buigen voor de macht van Jezus!
Hoewel wij het nu niet zien, toch heeft Hij al alle macht. En Hij oefent deze macht ook uit, maar op een bijzondere manier.
Wat is het eigenlijk voor een soort macht die Hij heeft?
Het gaat hier niet om de macht die Hij als God de Zoon altijd al had. Die macht had Hij altijd al. Hier gaat het om alle macht die Hem is gegeven.
Hij heeft deze macht gekregen als mens! Er is een Mens die alle macht heeft! Het is de mens Jezus Christus!
Deze macht heeft de Heere Jezus gekregen omdat Hij die verdiend heeft. Hij heeft deze verdiend omdat Hij volkomen gehoorzaam was aan de Vader, in Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven. Al die dingen deed Hij als Middelaar tussen God en de mensen, als Hoofd van Zijn gemeente, van Zijn Kerk. Zo heeft Hij ook alle macht gekregen, als Middelaar. Hij heeft die macht dan ook voor Zijn gemeente, voor Zijn Kerk.
Is dat geen grote troost? De duivel kan tekeergaan. Maar de poorten van de hel zullen Zijn gemeente niet overweldigen. Niemand zal Zijn schapen uit Zijn hand rukken. Christus oefent Zijn macht uit. Verkijk je niet op Hem! Al wordt het nog zo donker. Al is er nog zoveel chaos en ellende, moeite en verdriet. Al lijkt het dat het licht voorgoed wordt gedoofd. Al is het leven één grote puinhoop. Het ontneemt Hem Zijn macht niet. Het loopt Hem nooit uit de hand. Hij heeft alle macht! Alle dingen zijn door de Vader in Zijn doorboorde Middelaarshanden gelegd!
De kanttekening op de Statenvertaling legt het “alle macht” uit als: “alle gezag en vermogen, namelijk om als het Hoofd van de gemeente deze door de gehele wereld te vergaderen, regeren en beschermen.”
Zo oefent de Heere Jezus Zijn macht dus uit. Dwars door het tegendeel heen! Hij zorgt ervoor dat Gods Koninkrijk komt! Dwars door de onmogelijkheid heen! Hij doet dat door Zijn Woord en door Zijn Geest. Hij doet dat door de verkondiging van het Evangelie. Door de macht van Zijn liefde zorgt Hij dat zondaren buigen voor Hem. Dat is ook de opdracht in het volgende vers: “Ga dan heen, onderwijs al de volken… ”

Hebben we kennis gemaakt met deze macht van Hem? Hoe ging dat? Hebben wij ervoor gebogen? Of willen wij zelf nog de macht over ons leven hebben en houden? Buig toch vrijwillig voor Hem nu dat nog kan!
Dat een wonder als Hij in ons hart alle tegenstand brak en we voor Hem mochten buigen! En wat is Hij dan een heerlijke Koning voor hen die in en uit zichzelf totaal machteloos zijn! Hij die alle macht heeft!
Dat geve de Heere.  Amen.

J.A.J. Pater