Meditatie

Meditatie

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven” Johannes 14:16a

Al zondagen lang kunnen we niet naar de kerk. Zelfs op het belangrijke feest van Pasen kon dat niet. De diensten gingen alleen online door. Zo zal het met Pinksteren ook zijn.
Het corona-virus trekt een zware wissel op onze samenleving, ook op de gemeenten en kerken.

We kunnen ons soms zorgen maken. Zorgen over onze gezondheid of die van geliefden. Er zijn mensen, ook in onze wijkgemeente, die al geliefden verloren hebben aan het virus. We kunnen ons zorgen maken of de werkers in de zorg het aan blijven kunnen. We kunnen ons zorgen maken over de economie, over onze baan of bedrijf. Zorgen over mensen ver weg in arme landen of over mensen in vluchtelingenkampen.

Wat geeft in deze omstandigheden nu troost en houvast? Wie is het die ons kan helpen? Er is hulp en troost. Er is een Helper, er is een Trooster. Het is de Heilige Geest van Wie wij weten dat Hij met Pinksteren gekomen is.

De Heere Jezus zegt in Mattheüs 6:25 “Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?”

Voedsel, kleding en onderdak zijn de eerste levensbehoeften. Maar het leven is meer dan dat zegt Jezus. Er is ook het leven van de ziel.

Als wij zouden geloven dat met de lichamelijk dood alles afgelopen is, dan zouden we werkelijk reden hebben om door het virus in grote paniek te zijn. Maar zo is het niet.
Het leven is meer dan fysiek bestaan. We zingen met Psalm 63 wel eens: “Want beter dan dit tijdelijk leven is Uwe goedertierenheid.” Daar gaat het om in ons leven, dat we de goedertierenheid van de Heere mogen ervaren. Dat er gemeenschap is met de bron van ons leven, met de HEERE God.

Hoe komt die gemeenschap tot stand? Daarvoor was het nodig dat de Heere Jezus ging lijden en sterven, om de schuld van de zonden die tussen God en ons in stond te verzoenen. Maar nu gaat het erom dat wij persoonlijk in het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft zullen delen. Daarom heeft de Heere Jezus nu met Zijn lijden en sterven ook de Heilige Geest verdiend. En op Zijn voorbede zal de Heilige Geest komen om voor leerlingen van Jezus die zichzelf alleen in de wereld voelen staan een Trooster en Helper te zijn.

De Heere Jezus heeft toen Hij afscheid nam van Zijn discipelen al beloofd dat Zijn Vader die Trooster zou geven. Hij beloofde dat nog voordat Hij ging lijden en streven.
Al begrepen de discipelen veel niet, ze begrepen wel dat Jezus bij hen weg zou gaan. Jezus aan wie ze zo verbonden waren. Jezus gaat Zijn lijden in. Maar nu belooft Hij hen dat Hij ze niet alleen achter zal laten.

We kunnen ons wel eens verlaten voelen. Door mensen en misschien ook wel door God. Zo hebben de leerlingen van Jezus zich misschien ook wel gevoeld.

Maar nu zegt Jezus dat Hij voor hen zal bidden. Wat kan dat goed doen! Als je weet dat een ander voor je bidt. Dan moet het toch helemaal goed als je weet dat de Heere Jezus voor je bidt. Wat is dat een wonder.

Want de Heere Jezus is ook overtuigt dat als Hij zal bidden, de Vader zeker zal horen. Hij zegt: “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven.”

Dat zal gebeuren, gegarandeerd, zegt Jezus. En het is gebeurd, met Pinksteren toen de Heilige Geest kwam om niet meer weg te gaan.

Wij denken bij troost al snel aan verdriet. Maar vanuit het Grieks gaat troosten om veel meer. Het gaat bij de Trooster om iemand die erbij is, die helpt en beschermt. We zouden het ook wel als Metgezel of als Helper kunnen vertalen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij staat is heel dicht bij de leerlingen van Jezus en Hij helpt hen.

Wat een genade dat Jezus dit aan Zijn kerk beloofd heeft. Hij zei dat Hij altijd bij Zijn discipelen zou blijven. En Hij doet dat door de Heilige Geest.

Wat merk je van God vragen mensen soms?

Onze catechismus vraagt wat wij geloven over de Heilige Geest en dan is het antwoord: “Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. En Hij is ook aan mij gegeven om me door het geloof te laten delen in Christus en al Zijn zegeningen, om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.”

We kunnen de Heilige Geest wel degelijk ervaren. En Hij zorgt ervoor dat we aan Jezus verbonden worden. In de Geest is Jezus bij ons.

Is het geen wonder? Dat God zo Groot en Heilig in bij ons zou komen en in ons zou wonen? Ons zou troosten en helpen? Dat is precies wat Jezus belooft en waar wij ook om mogen bidden.

Isaäc da Costa dichtte over deze Geest, in het prachtig lied over Pinksteren onder andere:

Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade, van gebeen!
doe ons wandelen bij uw klaarheid
in Uw heilverborgenheen!
Doe ons Abba Vader bidden,
zeggen: “Jezus onze Heer
U verdient de hoogste eer!”
Werk met kracht hier in ons midden,
om te heiligen de offerand'
van ons hart, en mond, en hand!

Maak ons ook in donkre tijden
hier toch steeds indachtig aan,
dat door strijden, druk en lijden,
het volk met Jezus in moet gaan!
Breek de hardheid onzer harten,
en onze aardse duisternis!
Voer ons op, waar Christus is!
Bid, verzucht, in vreugd en smarten,
U, die Jezus Adem zijt!
voor ons, in ons, te allen tijd!