Meditatie

Maria wijst de weg

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. Lukas 1: 46-47

Op de drempel van een nieuw jaar wijst Maria ons in haar lofzang de weg naar echte blijdschap door groot te denken van God en door zich helemaal op Hem te verlaten. De lofzang van Maria onthult ons het geheim van een gelukkig nieuw jaar.

In haar Magnificat (Latijn voor: ‘zij maakt groot’) geeft ze hoog op van de Heere om Wie Hij is, om wat Hij doet en wat Hij geeft. Daarbij geeft ze uiting aan haar vreugde in God, haar Redder. Hier hebben we het geheim van echte blijdschap: dat we als kleine mensjes weet hebben van de grote God Die er voor ons wil zijn ‘wat de toekomst brengen moge’.

Machtig en heilig
Maria zingt van Gods macht. Menselijke idealen lopen op een fiasco uit. Onze goede voornemens zijn even onbetrouwbaar als de nieuwjaarstoespraken van allerlei machthebbers in de wereld van 2020. God alleen verdrijft de duisternis van de eeuwenlange nacht.

Gelovig een nieuwe jaarkring betreden is vertrouwen stellen op de kracht van God tot behoud, geopenbaard in de kribbe van Bethlehem – onder de schijn van het tegendeel – in een zwak en teer Kindje. Maria zingt ook van Gods heiligheid. Alleen omdat God heilig is, is er verlossing. Als God niet heilig was, zou Hij nooit als Redder in deze wereld zijn gekomen. De heiligheid des Heeren betekent dat Hij met heel Zijn wezen de zonde haat. Hij staat radicaal tegenover het kwaad in al zijn verschijningsvormen. En juist daarom duldt God niet dat Zijn schepping een wingewest wordt van kwade machten. Omdat God heilig is, verwachten wij naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

Barmhartig
Maria zingt van Gods barmhartigheid. Het woord ‘barmhartigheid’ is een sleutelwoord in het adventsevangelie (zie vs. 50, 54, 58, 72, 78). Het gaat om onverdiende goedheid van God voor mensen in erbarmelijke omstandigheden. De Heere gaat in Zijn liefde uit naar mensen die Hem niets aan te bieden hebben en die helemaal op Zijn ontferming zijn aangewezen.

Er brandt in Gods hart een vuur van grondeloze barmhartigheid en vandaaruit komt de Heere in beweging om te redden, ook al kost het Hem onuitsprekelijk veel in de weg van totale vernedering, van kribbe en kruis, van dood en graf en hel. Laten we er diep van doordrongen zijn dat we in alles op Gods barmhartigheid aangewezen zijn en laat dit bij alle nieuwjaarwensen voorop staan: elkaar opdragen in Gods barmhartigheid.

Zuiverste bewijs
Maria zingt ook van Gods trouw. Gods barmhartigheid duurt vele gelovige generaties lang. Zij is niet als een lichtflits die slechts even gezien wordt. Ze is als de regenboog die de generaties overkoepelt en als de bergen die door de eeuwen heen vast staan. Het slot van Maria’s lofzang staat in het teken van Gods trouw aan Israël, het oude verbondsvolk. De vleeswording van het Woord in de volheid van de tijd is het zuiverste en zekerste bewijs van Gods blijvende verkiezing van Israël. Het is Gods handtekening onder al Zijn beloften.
Wanneer wij worden besprongen door aanvechtingen en twijfels, laten we dan met Maria zien op het wonder van de menswording van God en tegenover alle ongeloof belijden: ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet!’

Omwenteling
Jaren vliegen voorbij, eeuwen wentelen voort, Gods trouw is elke dag nieuw, ook in 2022. Overigens is de lofzang van Maria bepaald geen zoetsappig liedje. God heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Om verlossing te brengen? Jazeker, maar dat betekent ook: hoogmoedige uiteenjagen, machtigen onttronen, rijken met lege handen wegsturen.

De kerstnacht is de begrafenisnacht van de hoogmoedige mens. Hij moet eraan geloven, omdat hij er niet in geloven wil. Kerst is de inzet van Gods grote revolutie, waardoor de rollen radicaal worden omgekeerd. Die omwenteling is bevestigd op Goede Vrijdag en Pasen en zet zich door vanuit Pinksteren op weg naar de grote morgen.

Het geloof daarheen op weg te zijn geeft een nieuw jaar vol blijdschap in God.

Uit de Waarheidsvriend van januari 2020, ds. J. Hoek