…de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
Efeze 3 : 8c

Christus heeft zo'n rijkdom aan verdiensten dat Hij al uw schuld kan betalen op de eerste dag waarop u met Hem zou trouwen. Al was u al duizend jaren een zondaar, of van de schepping af tot op deze dag, er zou nog meer genade voor u over zijn dan alle engelen in de hemel hebben. Hij kan hen volkomen zalig maken die door Hem tot God gaan, al waren hun zonden nog zo zwaar.
Maar dan moeten wij ook tot Hem en door Hem tot God gaan. Wij moeten met Hem één gemaakt worden en onze harten moeten tot in eeuwigheid van al onze zonden afgescheurd worden.
Als wij werkelijk de Heere Jezus Christus willen hebben - zonder Hem gaan wij verloren - zullen wij dan in de zonden blijven? Nee toch! Het is onmogelijk dat dit samen zou gaan, zegt de apostel (Rom. 6:1-2.)

Helaas, van nature willen wij de Heere Jezus Christus niet aannemen maar aan de zonde vasthouden. Toch zorgt God ervoor dat mensen Hem aannemen. Hoe dan? Hij geeft je in meerdere of mindere mate een gezicht van je zonden. Je ziet ze in het licht van de rijkdom van Christus.
Van nature achten we de zonden klein. Dan spotten we ermee dat we ze moeten leren kennen. We vinden dat dan maar al te grote nauwgezetheid. Maar eens zal de zonde zich vertonen in haar ware gedaante, waardoor de mens de kleinste zonden zelfs zal zien als de hel zelf. Als de Heere een zondaar de ogen opent en hij ziet dat de zonden zo erg zijn, dan zal hij uitroepen zoals Jozef deed: “Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God?”

Thomas Goodwin
(Engelse puriteinse theoloog en prediker, 1600-1680)