Vooruitzicht

Zalig is de man die verzoeking verdraagt.
Jakobus 1:12a

Merk (om de verzoeking te kunnen verdragen) eens op de grootheid van Gods goedertierenheid! Hij verzoekt u niet uit haat, maar uit liefde. De pijlen die Jonathan en David afschoot waren pijlen van liefde, om hem voor de list van Saul te waarschuwen. Zulke liefdespijlen van verzoekingen schiet God ook op u af om u voor het verderf te waarschuwen.
De Heere verzoekt u met een goed voornemen. Hij wil u niet verderven, maar Hij wil u behouden. Daarom stuurt Hij ons Zijn tegenspoeden toe, zoals Hij naar Lot een hemelse engel stuurde om hem uit Sodom te verlossen. Hij wil ons verlossen uit het Sodom van deze wereld, opdat wij geen gemeenschap zouden hebben aan haar zonden en in haar plagen niet zouden delen. Wees vertroost dat God u verzoekt met een goede uitkomst en die uitkomst zal zijn: zaligheid en heerlijkheid.

Dan komt er een tijd dat de verzoeking niet meer over u zal komen, maar dat u over haar zult triomferen. Dan zal een geboeide Jozef uit de gevangenis in vrijheid worden gesteld en tot grote heerlijkheid worden verheven. Dan zal een ellendige Job zijn hoofd uit het stof opsteken. Al Gods kinderen zullen op de verdrukking en de verzoeking terugzien zoals de kinderen van Israël op de Egyptenaren toen zij door de zee verzwolgen werden.
Zo zult u geen onheil meer zien, de zon van de verdrukking zal u niet meer beschijnen, u zult niet meer hongeren en dorsten en als u beproefd geweest zult zijn, dan zult u de kroon des levens ontvangen die de Heere beloofd heeft aan degenen die Hem liefhebben.

Alardus Tiele (1673-1748, predikant te Rotterdam, Heilige Keurstoffen, 1749)