Johannes 19:30

Vlak voordat Hij stierf heeft de Heere Jezus deze woorden uitgeroepen aan het kruis. Het zijn woorden met een ontzettend rijke inhoud. Als de Heilige Geest ons de inhoud van deze woorden leert, dan brengen ze een diepe en rijke vreugde in ons hart. Het zijn woorden waar je niet over uitgedacht raakt.

Met deze woorden maakt de Heere Jezus allereerst duidelijk dat Zijn werk hier op aarde klaar is. Alles wat Hij moest doen om de zaligheid voor zondaren te verdienen is gedaan. Het werk wat de Vader Hem gegeven had om te doen, dat heeft Hij helemaal gedaan. Hij heeft het volbracht. 
Hij heeft ten eerste volbracht alles wat in de Schriften van het Oude Testament over Hem geschreven stond. Was heel de  lijdensweg van de Zaligmaker niet al in het Oude Testament voorzegd? De Heere Jezus heeft er bewust voor gekozen om deze weg te gaan, Dat is een groot wonder!
En Hij ging die weg niet voor mensen die zoveel van Hem hielden en Hem zo ijverig zochten, maar Hij ging die weg voor vijanden, zodat goddelozen door Hem rechtvaardig kunnen worden voor God. Voor hen heeft Hij het volbracht.

Het wil dus zeggen dat alle zonden en alle schuld van de Zijnen betaald is. De Heere Jezus heeft aan het kruis gehangen in de plaats van mensen die het lijden en de dood aan zichzelf te wijten hebben. Als de Heere Jezus sterft volbrengt Hij alles wat wij niet volbrengen kunnen.
Misschien hebt u of heb jij dat wel geprobeerd en misschien probeer je het nog, om netjes voor God te leven, om jezelf wat op te knappen en het zo goed te maken met God.
En is dat gelukt? Hebt u, heb jij ontdekt dat het niet lukt? En dat de Heere niet blij is met alles wat wij proberen te volbrengen? Nee, alleen door de Heere Jezus is het volbracht. En wat krijgt Zijn werk veel waarde als je beseft zelf schuldig te staan voor God en niet te kunnen betalen.

Veel mensen maken zich niet zoveel zorgen over hun schuld bij God. Misschien doet u of doe jij ook niet. Maar als dat zo is, houd er dan wel rekening mee dat God ons toch echt een keer ter verantwoording roept. En dan? Dan kunnen we echt niet met een praatje bij God aankomen. Als wij menen toch wel goede mensen te zijn en goed ons best doen, dan vergissen we ons. God gebruikt namelijk niet onze maatstaven, maar de maatstaf van Zijn heilige wet. En wat heb ik daarvan gehouden? God liefgehad boven alles en mijn naaste als mijzelf? Hebt u, heb jij dat gedaan?

Alleen de Heere Jezus heeft de heilige wet van God volkomen volbracht. Vanuit de grondtekst kunnen we deze woorden dan ook wel vertalen als: “Het doel is bereikt.” Dat is toch een groot wonder. De Heere Jezus bereikt hier het doel waar het om gaat. En dat… voor mensen die het doel missen. Mensen die vaak zo doelloos door het leven gaan.

Wat is het doel dan? Dat God de eer krijgt. Dat God als God erkend en geëerd wordt. De Heere Jezus zorgt ervoor dat dit doel bereikt wordt. Het doel dat wij niet meer kunnen bereiken, bereikt Hij!

De duivel heeft wel geprobeerd om de Heere Jezus hierbij te hinderen. Maar als de Heere Jezus uitroept dat het volbracht is, dan is de satan ook verslagen! Als het er ooit op leek dat de duivel, de machten van het kwaad, het zouden winnen, dan was het wel aan het kruis. En vaak lijkt het nog zo. Maar de uitroep van de Heere Jezus dat het volbracht is, laat zien dat Hij overwonnen heeft! Het is dan ook een uitroep van overwinning, van triomf. De kop van de duivelse slang is vermorzeld.
Laten wij toch altijd deze woorden “Het is volbracht” in gedachten houden. Opdat wij zullen zoeken te leven van de genade die door de Heere Jezus is verdiend, opdat wij zullen zoeken te delen in het wonder van de schuldvergeving, opdat we zullen hopen op deze overwinning die behaald is!

Hoe weet ik dat Hij het werk ook voor mij volbracht heeft?
Soms redeneren mensen als volgt: Jezus stierf voor zondaren, we zijn allemaal zondaren, ik ook, dus hij stierf ook voor mij.
Maar wacht even! Nog afgezien van de vraag of deze redenering wel klopt, als u zegt dat u een zondaar bent en dat Jezus stierf, dan kunt u dat toch niet met droge ogen zeggen? Of wel? Uw geloof is toch geen wiskunde?
Heeft u het ook ontdekt dat u een zondaar bent? Dat u het vanuit de grond van uw hart hebt leren bidden: “Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden.” Heeft de Heere Jezus en heeft Zijn werk zo waarde voor u gekregen? Zijn de woorden van deze meditatie uw enige hoop beide in leven en in sterven?

“En als dat bij mij nog niet zo is?”
Dan is het bij de Heere nog te krijgen! Juist omdat het volbracht is. Want nu heeft de Heere Jezus aan het kruis niet alleen de verzoening van de zonde verdiend. Hij heeft ook de bekering van het hart van onwillige mensen verdiend!

“Het is volbracht.” Dat zijn zulke rijke woorden. Daar ligt alles in voor mensen die niets hebben en niets kunnen. Voor mensen die ook altijd afhankelijk blijven van de Heere. Als het van ons afhing dan werd het niets.
Ook niet als de Heilige Geest in ons hart en leven begon. Dan moeten we nog elke keer weer zingen: “Verlaat niet wat Uw Hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.” Maar dat is omdat we mogen weten dat Hij het volbracht heeft! Op grond daarvan mag je dan weten: “De Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voor mij voleinden!”

J.A.J. Pater